Splash Potion

Minecraft item Splash Potion, with in-game ID minecraft:splash_potion and maximum stack size of 1.

Splash Potion

View Crafting recipes for Splash Potion

Splash Potion can not be crafted with Crafting recipes found in Vanilla Minecraft.

Splash Potion used as Crafting ingridient

Splash Potion is not crafting ingredient in any recipes in Vanilla Minecraft.