Skeleton Spawn Egg

Minecraft item Skeleton Spawn Egg, with in-game ID minecraft:skeleton_spawn_egg and maximum stack size of 64.

Skeleton Spawn Egg

View Crafting recipes for Skeleton Spawn Egg

Skeleton Spawn Egg can not be crafted with Crafting recipes found in Vanilla Minecraft.

Skeleton Spawn Egg used as Crafting ingridient

Skeleton Spawn Egg is not crafting ingredient in any recipes in Vanilla Minecraft.