Salmon Spawn Egg

Minecraft item Salmon Spawn Egg, with in-game ID minecraft:salmon_spawn_egg and maximum stack size of 64.

Salmon Spawn Egg

View Crafting recipes for Salmon Spawn Egg

Salmon Spawn Egg can not be crafted with Crafting recipes found in Vanilla Minecraft.

Salmon Spawn Egg used as Crafting ingridient

Salmon Spawn Egg is not crafting ingredient in any recipes in Vanilla Minecraft.