Phantom Spawn Egg

Minecraft item Phantom Spawn Egg, with in-game ID minecraft:phantom_spawn_egg and maximum stack size of 64.

Phantom Spawn Egg

View Crafting recipes for Phantom Spawn Egg

Phantom Spawn Egg can not be crafted with Crafting recipes found in Vanilla Minecraft.

Phantom Spawn Egg used as Crafting ingridient

Phantom Spawn Egg is not crafting ingredient in any recipes in Vanilla Minecraft.