Magenta Glazed Terracotta

Minecraft item Magenta Glazed Terracotta, with in-game ID minecraft:magenta_glazed_terracotta and maximum stack size of 64.

Magenta Glazed Terracotta

View Crafting recipes for Magenta Glazed Terracotta

Magenta Glazed Terracotta can not be crafted with Crafting recipes found in Vanilla Minecraft.

Magenta Glazed Terracotta used as Crafting ingridient

Magenta Glazed Terracotta is not crafting ingredient in any recipes in Vanilla Minecraft.