Gray Glazed Terracotta

Minecraft item Gray Glazed Terracotta, with in-game ID minecraft:gray_glazed_terracotta and maximum stack size of 64.

Gray Glazed Terracotta

View Crafting recipes for Gray Glazed Terracotta

Gray Glazed Terracotta can not be crafted with Crafting recipes found in Vanilla Minecraft.

Gray Glazed Terracotta used as Crafting ingridient

Gray Glazed Terracotta is not crafting ingredient in any recipes in Vanilla Minecraft.