Donkey Spawn Egg

Minecraft item Donkey Spawn Egg, with in-game ID minecraft:donkey_spawn_egg and maximum stack size of 64.

Donkey Spawn Egg

View Crafting recipes for Donkey Spawn Egg

Donkey Spawn Egg can not be crafted with Crafting recipes found in Vanilla Minecraft.

Donkey Spawn Egg used as Crafting ingridient

Donkey Spawn Egg is not crafting ingredient in any recipes in Vanilla Minecraft.